مدارک بانو قدیری

دهها عنوان مدرک از معتبرترین آموزشگاههای سراسر دنیا تنها گوشه ای از توانایی های این بانوی ...